โปรแกรม EZ Admissions โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด

  มีผู้ใช้แล้ว 10,050,564 คน

0.00 - 4.00

0-100
0-100
0-100
0-100
0-100

0-300

0-300
0-300
0-300
0-300
0-300
0-300
0-300
0-300
0-300
0-300
0-300
0-300

ความเป็นมา

โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดโปรแกรมแรกของประเทศ เริ่มพัฒนาและใช้งานมาตั้งแต่ปี 2547 ผ่านทางเว็บไซต์ Eduzones.com ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีมาก จนมีนักเรียนสอบติดโดยการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด EZ มาประกอบการตัดสินใจเลือกคณะเป็นจำนวนมาก
ในปี 2550 มีผู้ใช้งานโปรแกรมมากกว่า 500,000 ครั้งในปีนั้น จนทำให้เกิดปัญหาการใช้งานไม่ได้ และใ พัฒนาเวอร์ชั่นโปรแกรมสำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ชื่อ EZPlus และใช้งานมาจนถึงปัจจุบันช้งานได้ล่าช้า จึงได้
โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด จะทำการคาดการณ์คะแนนต่ำสุดที่จะสอบผ่านในแต่ละปี โดยวิเคราะห์จากแนวโน้ม คะแนน ความเปลี่ยนแปลงของคะแนน ONET GAT PAT และความนิยมของคณะสาขาในปีนั้นๆ พร้อมแสดงคะแนนต่ำสุด ย้อนหลัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ ปัจจุบันโปรแกรมมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 3,000,000 คน มีความแม่นยำมากกว่า 93%

ทำไมต้องใช้โปรแกรม EZ Admissions

1. เพราะวิเคราะห์จากจำนวนผู้ใช้จริง โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดในแต่ละปีนั้น จะมีจำนวนผู้เข้ามาใช้งานมากกว่า 60,000 ครั้ง/ปี ทำให้สามารถประเมินได้ว่าในปีนั้นๆ ทิศทางของคะแนนแต่ละสาขาจะไปทางไหน คณะไหนที่มีผู้เลือกเยอะหรือไม่เยอะ โดยปัจจุบันโปรแกรมมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 3,000,000 คน
2. เพราะวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลัง โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด จะทำการคาดการณ์คะแนนต่ำสุดที่จะสอบผ่านในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยจะดูคะแนนย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553
3. เพราะวิเคราะห์จากคะแนนสอบในปีนั้นๆ โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด จะวิเคราะห์จากแนวโน้มจากคะแนนสอบและความเปลี่ยนแปลงของคะแนน ONET GAT PAT ในปีนั้น เพื่อจะวิเคราะห์ได้ว่าคะแนนในปีนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
4. เพราะวิเคราะห์จากความนิยมของคณะสาขาในปีนั้นๆ โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด จะทำการคาดการณ์คะแนนต่ำสุดที่จะสอบผ่านในแต่ละปี โดยวิเคราะห์จากความนิยมของคณะสาขาในปีนั้นๆ ด้วย ว่าเทรนด์หรือความนิยมของน้องๆที่เลือกคณะในขณะนั้นเป็นอย่างไร

ตารางอัพเดตข้อมูล

ทางทีมงานวิชาการ Eduzones.com ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มคะแนน Admissions 63 โดยจะทำการทยอย อัพเดทคะแนนที่เก็งไว้ ดังนี้

อัพเดทคะแนนขั้นต่ำปี 2562 [พ.ค.2563]
ภาพรวมการเลือกคณะปีที่ผ่านมา [[เม.ย.2563]
อัพเดทคะแนนจากผลของคะแนน GAT PAT [[เม.ย.2563]
อัพเดทคะแนนจากผลของคะแนน O-NET [[เม.ย.2563]
แนวโน้มคะแนนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [เม.ย. 2563]
แนวโน้มคะแนนกลุ่มวิทยาศาสตร์ [เม.ย. 2563]
แนวโน้มคะแนนกลุ่มวิศวกรรม [เม.ย. 2563]
แนวโน้มคะแนนกลุ่มสถาปัตยกรรม [เม.ย. 2563]
แนวโน้มคะแนนกลุ่มเกษตรศาสตร์ [เม.ย. 2563]
แนวโน้มคะแนนกลุ่มครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ [เม.ย. 2563]
แนวโน้มคะแนนกลุ่มบริหารธุรกิจ [เม.ย. 2563]
แนวโน้มคะแนนกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ [เม.ย. 2563]
แนวโน้มคะแนนกลุ่มมุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ [เม.ย. 2563]

แนะนำโปรแกรม EZ Admissions

โปรแกรมช่วยเลือกคณะ

โปรแกรมอื่นๆ